Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) kapsamında iş bu sözleşme taraflar arasında yapılmıştır.

A.‘ALICI’ ; Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi (sözleşmede bundan sonra “KATILIMCI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan MASLAK MAH. A.O.S. 55. SOK. 42 MASLAK NO:4/546 SARIYER İSTANBUL adresinde mukim MOBILEUPP YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle KATILIMCI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

HİZMET SAĞLAYICI: www.aceupp.com’ u

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur.

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın KATILIMCI’ya hizmet satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 4’üncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4 – HİZMET DETAYLARI

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

–     Atölye

–     Etkinlik

–     Sertifika Programları

–     Satış(bilet) Fiyatı

–     Ödeme Şekli

Madde 5 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

5.1. Hizmet, SATICI’ nın, Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. 42 Maslak No:4/546 Sarıyer İSTANBUL adresindeki merkezinde bildirilen tarihte ifa edilecektir.

İfa anında KATILIMCI’nın ifa yerinde bulunmaması halinde SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

5.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin KATILIMCI tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin SATICI’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın satışa konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

Madde 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. KATILIMCI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.aceupp.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve KATILIMCI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

6.2. SATICI, sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak www.aceupp.com‘da  yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Eğitim içeriği, eğitim esnasında, SATICI’nın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda KATILIMCI’nın ücret iade hakkı doğmamaktadır.

6.4. SATICI, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

6.5. SATICI, eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum KATILIMCI’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için SATICI’ya da KATILIMCI’dan  ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

6.6. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, satıcının ya da bu muamelelere maruz kalan satıcı ve diğer katılımcıların cezai soruşturma hakkı saklı olup, bu eylemi gerçekleştiren KATILIMCI’yı veya KATILIMCI’ları salondan çıkarma ve bu KATILIMCI veya KATILIMCI’lar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda KATILIMCI veya KATILIMCI’lar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

6.7. KATILIMCI tarafından eğitim katılım formunun eksiksiz doldurulması ve katılım ücreti ödemesinin eksiksiz yapılması ile SATICI , KATILIMCI’nın vermiş olduğu e-posta ve cep telefonu ile iletişime geçecektir. KATILIMCI’nın vermiş olduğu e-posta , ad-ve soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış verilmesi halinde tüm sorumluluk KATILIMCI’ya ait olacaktır. SATICI, tarafından gönderilen e-postanın KATILIMCI’ya ulaşmaması, verilen cep telefonlarına ulaşılamaması, sertifikalarda yazılan isim-soyisim bilgisinin yanlış verilmesi halinde, sorun KATILIMCI’dan kaynaklanıyorsa, SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

6.8. Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen SATICI’nın  tasarrufundadır.

6.9. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

6.10 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri TARAFLAR arasında  okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliklerin hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 7 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

7.1. KATILIMCI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

7.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

7.3. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, SATICI ,hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

7.4. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, KATILIMCI’ya ait kredi kartının, KATILIMCI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya  ödememesi halinde, SATICI satışa konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 8 – CAYMA HAKKI:

Önemle belirtiriz ki, sunulan hizmete ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 9 – BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, darbe, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu mücbir sebepler olması halinde ifa imkansızlığı olarak değerlendirilecek olup, daha önce yapılan ödemelerin KATILIMCI’ya geri ödenmesi SATICI’nın tasarrufunda olacaktır.

SATICI’nın web sitesi için kullandığı e-posta adresi: [email protected] olup KATILIMCI ile yapacağı tüm yazışmalar bu e-posta adresinden yapılacaktır. E-posta adresinin değişmesi halinde SATICI’nın KATILIMCI’ya vereceği diğer e-posta adresi yeni yazışma adresi olacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, KATILIMCI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.